ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇರಿಕೆ

ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತದ ಹೇರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಓದುಗರೊಬ್ಬರು ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಓಲೆ.

Vika-1-9-2014

Posted on September 2, 2014, in ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ. Bookmark the permalink. Comments Off on ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇರಿಕೆ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: