ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತ ಪೆಟಿಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು

ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮಿಂಬಲೆ (internet) ಸಹಿ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು:

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ

prajavani
ಉದಯವಾಣಿ ವರದಿ

udayavani

ವಿಜಯ ವಾಣಿ ವರದಿ

vijayavani

Posted on January 23, 2015, in ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. Bookmark the permalink. Comments Off on ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತ ಪೆಟಿಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು.

Comments are closed.

%d bloggers like this: